×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konkursie ofert na 2023 rok

ORO.524.6.2023                                                                                                                                                              Komprachcice; 13.03.2023 r.

 

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr LIX.314.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy w 2023 roku o nazwie:

Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej.

Na realizację powyższego zadania przewidziano w budżecie Gminy na rok 2023 kwotę dotacji w wysokości 10.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30.

Załącznik:
PDFpełna treść ogłoszenia WG o konkursie ofert na 2023.pdf (1,18MB)