×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konkursie ofert na 2022 rok

ORO.524.1.2022

                                                                                                            Komprachcice; 31.01.2022 r.

 

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr XVI.227.2021 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych Gminy w 2022 roku:

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz    wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej:
    1) Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy;
    2) Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy.
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej.

Na realizację powyższych zadań przewidziano w projekcie budżetu Gminy na rok 2022 następujące kwoty dotacji:
1. Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy kwotę 50.000 zł;
2. Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy kwotę 100.000 zł;
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 185.000 zł;
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej kwotę 10.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2022 r. do godz. 15.30.

Załączniki:
PDFPełna treść ogłoszenia WG o konkursie ofert na 2022.pdf (1,32MB)
DOCXwzor oferty realizacji zadania publicznego.docx (51,58KB)