×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020 rok

ORO.524.10.2020

                                                                                                            Komprachcice; 13.10.2020 r.

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert


     Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr XV.80.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy w 2020 roku w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

     Na realizację zadania publicznego przewidziano w budżecie Gminy na rok 2020 kwotę dofinansowania w wysokości 25.000 zł.

     Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

     Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 04 listopada 2020 r. do godz. 15.30.

Załączniki:
PDFtreść ogłoszenia konkursowego.pdf (1,50MB)