×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące

konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 10-24 października 2016 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.,

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  1. projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.

Załączniki:

  1. wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”,
  2. wzór umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Stypendystą,
  3. sprawozdanie z realizacji projektu artystycznego w ramach stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 2711/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 października 2016 r.

DOCformularz uwag.doc (37,00KB)