×
Wyszukaj w serwisie

Publiczny Żłobek

Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
ul. Lipowa 102, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4133 024
http: www.zlobekpnw.szkolnastrona.pl

e-mail:
 
Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi powołany został Uchwałą Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. Jest to jednostka organizacyjna Gminy Komprachcice, prowadzona w formie gminnej jednostki budżetowej.
Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Gminy Komprachcice, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć na rzecz innych dzieci.

Do zakresu zadań Żłobka należy w szczególności:
 1.  Celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3.
   
 2. Do zadań Żłobka w szczególności należy:
  1) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa;
  2) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych;
  3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
  5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
  6) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich;
  7) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.
   
 3. Realizacja celów i zadań Żłobka odbywa się w szczególności przy uwzględnieniu następujących wymogów:
  1) w czasie pobytu dzieci w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad nimi sprawuje fachowy personel zatrudniony w Żłobku, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3;
  2) opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi. 

Dyrektorem Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi jest Pani mgr Ewa Tylikowska.