×
Wyszukaj w serwisie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach
ul. Ks.B.Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
tel./fax 77 4647-305, tel. 77 4646 196
e-mail:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach powołany został na podstawie Uchwały  Nr X/39/90 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30.03.1990 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą:
 • rodzinom i osobom niezaradnym życiowo,
 • rodzinom i osobom dotkniętym bezrobociem,
 • niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 • ludziom starszym wymagającym wsparcia i opieki,
 • rodzinom wielodzietnym,
 • osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu lub narkomanii,
 • osobom opuszczającym Zakłady Karne,
 • rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • rodzinom zagrożonym demoralizacją i patologią.

Poza pomocą finansową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, pośredniczy w kontaktach z instytucjami, urzędami i organizacjami oraz kieruje do poradnictwa psychologicznego, prawnego i pedagogicznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

 • placówkami oświatowo-wychowawczymi,
 • placówkami służby zdrowia,
 • wymiarem sprawiedliwości,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • grupami samopomocowymi,
 • Kościołem i związkami wyznaniowymi.


Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pan mgr Waldemar Chmiel – zajmuje się sprawami organizacyjnymi sprawuje nadzór nad całością pracy GOPS-u.