×
Wyszukaj w serwisie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646 234, 77 4646 258
e-mail:
www: zgkimkomprachcice.pl
Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.
 
Zakład Komunalny powołany został uchwałą Rady Gminy Komprachcice w 1983 r. upoważniony jest do prowadzenia działalności komunalnej na terenie gminy Komprachcice.

Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest Pan Sławomir Augustyniak.

Przedmiotem działalności ZGKiM jest:

Gospodarka komunalna

1.    Organizowanie całokształtu prac związanych z prowadzeniem akcji zimowej na
       administrowanym terenie.

2.    Utrzymanie czystości ulic placów i chodników.
3.    Naprawy, oraz budowa chodników i placów.

4.    Wykonanie robot na terenie zieleni.
5.    Bieżące usuwanie stwierdzonych usterek i awarii urządzeń komunalnych.

Gospodarka mieszkaniowa

1.    Administrowanie, utrzymywanie i stała konserwacja administrowanych budynków.
2.    Prowadzenie szczegółowej ewidencji i dokumentacji zasobów mieszkaniowych oraz  
       zawieranie umów z najemcami.
3.    Okresowe dokonywanie przeglądów stanu technicznego administrowanych
       budynków. Na podstawie ich wyników, planowanie i przeprowadzanie remontów.

4.    Wykonywanie odpłatnych usług remontowych dla ludności.
5.    Organizowanie prac w ramach akcji zimowo-wiosennych, sanitarno-porządkowych

Gospodarka wodna

1.    Dostarczanie wody dla odbiorców indywidualnych i uspołecznionych na warunkach
       określonych w umowach zawartych
       z poszczególnymi odbiorcami.

2.    Przedkładanie i uzgadnianie ze zleceniodawca propozycji planów remontów
       kapitalnych, modernizacji i rozbudowy wodociągu oraz możliwości finansowania tych
       prac.

3.    Pomocy organizacyjna, techniczna, dokumentacyjna i wykonawcza przy realizacji
       zadań remontowych.
4.    Dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie możliwości dostawy wody z
       eksploatowanego wodociągu oraz dotyczących uzbrojenia podziemnego.

5.    Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej dla
       eksploatowanych wodociągów.
6.    Prowadzenie spraw formalno-prawnych wynikających z obowiązujących przepisów
       związanych z eksploatacją wodociągów.

7.    Przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia kalkulacji i kosztów eksploatacji
        wodociągu stanowiących podstawę do zatwierdzenia stawki jednostkowej opłat za
       1m3 wody.

Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest Pan Henryk Wodausz.