×
Wyszukaj w serwisie

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SUKCES" w Komprachcicach

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” w Komprachcicach powstał we wrześniu 2000 roku.

Prezesem Klubu jest Pani Katarzyna Podkanowicz.

LUKS "SUKCES" posiada sekcję: piłki ręcznej chłopców i cziewcząt oraz piłkę siatkową dziewcząt. Do klubu mogą należeć dzieci w wieku: od V-VI szkoły podstawowej oraz młodzież.

Klub jest dotowany z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w zakresie „Krzewienia kultury i sportu na terenie Gminy” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). Z tych pieniędzy pokrywane są: koszty wyjazdów, opłaty członkowskie i sędziowskie, organizowania turniejów, zakup sprzętu sportowego, dofinansowane są obozy sportowe dla młodzieży, ubezpieczenia zawodników, służby medycznej, badania medyczne

Zadaniem klubu jest:

  1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków,
  2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim,
  4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Klub nie posiada własnego lokalu. Siedziba klubu jest Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach, treningi odbywają się w hali sportowej OSiR w Komprachcicach (udostępnianej bezpłatnie). Klub posiada licznych przyjaciół i sympatyków, którzy wspierają finansowo jego działalność.