×
Wyszukaj w serwisie

Gospodarka

Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z wyjazdami do pracy, głównie do miasta Opola i rolniczą. Korzystne położenie ekologiczne (lasy od strony południowo-zachodniej) oraz brak uciążliwego przemysłu to podstawowe czynniki warunkujące czyste powietrze i korzystny agroklimat. Obszar gminy należy do najcieplejszych i najbardziej suchych rejonów województwa. Średnia roczna temperatura wynosi tu 8,6° C, roczna wysokość opadów 650 mm. W krajobrazie dominują równinne płaszczyzny łąk i pól. Na obszarze gminy Komprachcice występują gleby bielicowe słabo gliniaste i gliniaste wytworzone z pisaków oraz iłów i glin. Są to głównie gleby klasy IV, V, VI.

Użytki rolne zajmują powierzchnię 3580 ha, co stanowi 64% ogólnej powierzchni gminy. Struktura użytkowania gruntów rolnych przedstawia się następująco:

 • grunty orne - 2900 ha
 • sady - 24 ha
 • łąki - 630 ha
 • pastwiska - 25 ha
 • lasy i grunty leśne - 1083 ha
 • pozostałe grunty i nieużytki - 925 ha

Głównymi użytkownikami gruntów są rolnicy indywidualni. Na terenie gminy funkcjonuje około 386 gospodarstw rolnych o przeciętnej powierzchni 5,50 ha użytków rolnych. Dominującym kierunkiem produkcji indywidualnych gospodarstw rolnych jest produkcja mieszana. W produkcji roślinnej ze względu na słabe gleby przeważa uprawa zbóż. Poziom hodowli zwierząt gospodarskich jest raczej niski. Na pierwszym miejscu znajduje się hodowla trzody, gdzie 6 gospodarstw posiada obsadę co najmniej 15 szt. loch użytkowych i każde produkuje 300 tuczników rocznie. Natomiast bardzo mała jest obsada bydła. Hodowla ta jest prowadzona głównie w obiektach zagrodowych. Poza produkcją zwierząt podstawowych na terenie gminy prowadzi się także hodowlę drobiu w niedużych fermach w Polskiej Nowej Wsi i Chmielowicach.

Usługi są najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki na terenie gminy o czym świadczy dynamiczny wzrost ilości podmiotów gospodarczych prowadzących taką działalność co najmniej 290 podmiotów.

Spośród usług najintensywniej rozwija się branża samochodowa tj. mechanika, lakiernictwo, blacharstwo; stolarstwo, gastronomia.

Podstawowe atuty gminy w tym kierunku to:

 • popyt, który zapewnia wysoka liczba mieszkańców gminy o stosunkowo wysokim stopniu zamożności oraz bezpośrednie sąsiedztwo miasta Opola,
 • łatwość w pozyskiwaniu nowych terenów budowlanych ze względu na duży udział gruntów niskiej klasy bonitacyjnej,
 • duży udział wykształconej i wykwalifikowanej ludności dotychczas dojeżdżających do pracy w Opolu,
 • aktywność gospodarcza społeczności lokalnej,
 • niższa w stosunku do miasta Opola cena nieruchomości.