×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat

KOMUNIKAT
 
Dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 
Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 
Zgodnie § 3a – rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 28 maja 1996r.    w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania –  o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem –pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych.
Zawiadomienie jest konieczne ze względu na konieczność planowania wysokości środków na to dofinansowanie w budżecie gminy.
 
Proszę o zgłaszanie zawartych z młodocianymi umów do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, tel. 077 464-73-57 i 077-403-17-20 (budynek Urzędu Gminy, ul. Kolejowa 3, pok.203).Osoba odpowiedzialna za realizację zadania-Anna Białoskórska.
DOCZgłoszenie.doc
 
DOCwniosek o dof. kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
 
 
                                                                                   Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                             Paweł Smolarek